18.2.2015

porvooX foto

IMG_1680

..
#PorvooX VAT suomeksi & på svenska
Lehdistötiedote – Pressmeddelande PorvooX 13.3.15
#PorvooX Nimilista 22.1.2016 mennessä

..

#PorvooX

Visio, Arvot & Tehtävä

Visio: 

Porvoo, onnellinen kulttuuripääkaupunki

 • Elävän kulttuurin kaupunki on onnellinen kaupunki.

Arvot:

 • Yhteisöllisyys ja kulttuurialojen tasavertaisuus
 • Kulttuuritarjonnan monipuolisuus ja kattavuus
 • Kulttuurisisältöjen laadukkuus
 • Julkisen, yksityisen, yritys- ja kolmannen sektorin yhteistyö
 • Yhdenvertaisuus, monikielisyys ja monikulttuurisuus

Tehtävä:

 • Tukea kulttuuriväen yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä toimia paikallisten kulttuuritapahtumien viestintäkanavana.
 • Koordinoida kulttuuritoimijoiden keskustelu-, informaatio- ja markkinointifoorumeita.
 • Luoda ja tukea kiinnostavia kulttuuritapahtumia edistämällä yhteistä ideointia ja markkinointia sekä kokoamalla monipuolisia tapahtumakokonaisuuksia.
 • Pyrkiä synnyttämään uutta porvoolaista kulttuuri-identiteettiä ja -liikehdintää yhteisen #PorvooX -brändin avulla.
 • Aktivoida ja rohkaista kulttuurin tuottamiseen ja kuluttamiseen.
 • Osallistua julkiseen kulttuurikeskusteluun esittämällä rakentavaa kritiikkiä Porvoon kulttuurielämän sisällöstä ja rakenteista.
 • Tukea avointa keskusteluilmapiiriä ja auttaa mm. päätöksentekoa kaikkien sektorien kulttuuritoimijoiden toimintaolosuhteiden parantamiseksi.

 


 

#PorvooX

Visionen, Värden och Missionen

Visionen: 

Borgå, den lyckliga kulturhuvudstaden

• En stad med levande kultur är en lycklig stad.

Värden:

• Gemenskaplighet och likvärdighet av alla kulturbranscher
• Kulturutbudets mångsidighet och omfattning
• Kulturinnehålls höga kvalitet
• Samarbete mellan den offentiga, privata, företags- och tredle sektorn
• Jämlikhet, mångspråkighet och multikulturalism

Missionen:

• Att understöda samarbete och gemenskaplighet inom kulturlivet och att fungera som en informationskanal för lokala evenemang.

• Att koordinera samtals-, informations- och marknadsföringsforum.

• Att skapa och och stöda intressanta kulturevenemang med att bidra till gemensam idégivning och marknadsföring och med att samla ihop mångsidiga evenemanghelheter.

• Att skapa ny kulturidentitet och -rörelse i Borgå med hjälp av den gemensamma #PorvooX-branden.

• Att aktivera och uppmuntra kulturproduktion och -konsumtion.

• Att delta i den almänna kulturdebatten med att framföra konstruktiv kritik mot kulturinnehåll och -strukturer i Borgå.

• Att understöda en öppen samtalsatmosfär och hjälpa bl.a. beslutsfattande för att förbättra funktionsomständigheter för kulturaktörer inom alla sektorer.

 


 

#PorvooX

Vision, Values, Mission

Vision: 

Porvoo, The Happy Capital of Culture

 • A city with a vibrant culture is a happy city!

Values:

 • Communality and the equality of cultural sectors
 • Variety and scope of cultural supply
 • Quality of cultural contents
 • Cooperation between public, private, business and third sectors
 • Equality, multilingualism and multiculturalism

Mission:

 • Support for cultural works cooperation and communality as well as the efforts of being a communication channel for local cultural events.
 • To coordinate cultural discussion, information and marketing forums.
 • To create and support intresting cultural events by promoting common idea generation and marketing as well as assembling a diverse event packages.
 • Strive to generate new Porvoo-based cultural identity and movement under the common brand: #PorvooX
 • To activate and encourage to the production and consumption of culture.
 • To participate in public cultural debate by presenting constructive criticism to the content and structure of Porvoo’s culture life.
 • Support for open discussion atmosphere and help decision-making (or makers) in order to improve the operating conditions of all sectors’ culture-doers.